دريلو / Dari

پس از یک حمله راست گرایانه، نژادپرستانه یا ضد یهود چه باید کرد؟

مرکز پاسخ گویی به قربانیان در سرتاسر هسن حمایه، همراهی و مشوره ارائه می دهد

  • قربانیان خشونت های راست گرایانه، نژادپرستانه و ضد یهود

  • خویشاوندان

  • دوست

  • پشتیبان

  • شاهد

response چگونه می تواند کمک کند؟

response به صورت مستقل، محرمانه، ناشناس در صورت درخواست کردن و در محل در سرتاسر هسن مشوره می دهد.

این خدمات بدون هزینه است. در صورت لزوم، می توانیم ترجمان ها را ترتیب دهیم.

چیزهایی که ارائه می دهیم بشمول اینهاست

  • گفتگوهای دجیتال و/یا چهره به چهره

  • کمک به جبران خسارت

  • همراهی در قرارهای ملاقات در صورت درخواست کردن

  • انتشار عمومی در صورت درخواست کردن

چگونه می توان با response در تماس شد؟

معلومات تماس ما

دفتر فرانکفورت آم ماین

kontakt@response-hessen.de

069 - 348 770 530

دفتر کاسل

kassel@response-hessen.de