فارسی / Fārsi

 

آیا به خاطر فعالیت علیه راستگرایان مورد تهدید قرار گرفته یا مجروح شده اید؟

آیا به علت خاستگاه، رنگ پوست یا مذهب مورد تهدید قرار گرفته یا مجروح شده اید؟

یا به خاطر هویت یا گرایش جنسی خود مورد تهدید بوده یا صدمه دیده اید؟

 

response از شما پشتیبانی می کند!                  

خشونت راستگرایانه و نژادپرستانه جرم محسوب می شود.

مهم نیست که چه کرده یا چه گفته اید، کجا و چه زمانی رفته اید.

شما تقصیری ندارید!

شما می توانید چیزی انجام دهید، response با شماست. در تمام هسن. رایگان. مورد اعتماد. به بسیار زبان های مختلف

 

response

  • نظر به تقاضا برای قرار ملاقات ها با مقامات همراهی می کند

(پلیس، وکیل مدافع، دادگاه و غیره)

  • در زمینه ی پردازش پیامد های روانی کمک می کند
  • با گروه های همبستگی و مجامع دیگر پیوند می زند
  • موارد خشونت دست راستی ها را مستند سازی می کند

 

response.

مشاوره به آسیب دیدگان خشونت دست راستی و نژادی

یک پیشنهاد از Bildungsstätte Anne Frank

 

دفاتر در فرانکفورت و کاسل

اوقات ملاقات: دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 تا 17

تلفن: 069.56.000.241

ایمیل: kontakt@response-hessen.de

وبسایت: response-hessen.de