ትግርኛ / Tigrinya

ብምኽንያት ተወፋይነትካ ኣንጻር ጽልኢ ጓኖት ተፈራሪሕካ ወይ ተጎዲእኻ ኔርካ ዶ?

ብምኽንያት መበቈልካን ቆርበትካን ወይ ሃይማኖትካን ተፈራሪሕካ ወይ ተጎዲእኻ ኔርካ ዶ?

ብምኽንያት ጾታዊ ዝንባለኻ/መንነትካ ተፈራሪሕካ ወይ ተጎዲእኻ ኔርካ ዶ?

 

response ክሕግዘካ እዩ!                      

የማናይን (ብፖሊቲካ) ብዓሌትነት/ዘርእነት ዝተመኽነየን ዓመጽ ገበን እዩ።

እንታይ ከምዝገበርካን እንታይ ከምተዛረብካን ብዘየገድስ፣ ኣበይን መዓስን ኣብ መንገዲ ከምዝነበርካ ብዘየገድስ፦

ጉድለት የብልካን!

ገለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። response ኣሎ ናዕኻ። ኣብ ምሉእ Hessen (ሀሰን)። ብነጻ። ብስቱር። ኣብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

 

response

  • እንተተደልዩ ኣብ ቆጸራታት ቤት-ጽሕፈታት ከሰንየካ እዩ።

(ፖሊስ፣ ጠበቓታት፣ ቤት-ፍርዲ፣ ወዘተ)

  • ኣብ መስርሕ ኣእምሮኣውያን ሳዕቤናት እዩ ዝሕግዝ
  • ምስ ዝተሓባብሩ ጉጅለታትን ኮማትን እዩ ዝራኸብ
  • የማናይ ዓመጽ እዩ ዝስንድ/ዝምዝግብ

 

response.

ምምካር ተጎዳእቲ የማናይን ብዓሌትነት ዝተመኽነየን ዓመጽ

ወፈያ ካብ Bildungsstätte Anne Frank (ትካለ ትምህርቲ ኣነ ፍራንክ)

 

ቤት-ጽሕፈታት ኣብ Frankfurtን Kasselን

ግዜታት፥ ሰኑይ – ዓርቢ፣ ሰዓት 10 ቅ.ቀ. – 5 ድ.ቀ.

ተለፎን፥ 069 / 56 000 241

ኢመይል፦ kontakt@response-hessen.de

መርበብ ኢንተርነት፦ response-hessen.de